Museum Beelden aan Zee

Nalaten aan

Museum Beelden aan Zee

Museum Beelden aan Zee is het enige museum in Nederland dat zich exclusief richt op de moderne en hedendaagse, internationale beeldhouwkunst. Het museum is in 1994 gesticht door een particulier verzamelaarsechtpaar: Theo en Lida Scholten. Het museum is een modernistische tempel speciaal voor de beeldhouwkunst, met museale zalen en ruime patio’s en terrassen, waar de beeldhouwkunst optimaal tot zijn recht komt.

Over Museum Beelden aan Zee

Beelden aan Zee is een particulier instituut dat zijn passie voor deze kunstdiscipline wil delen met een zo breed mogelijk publiek door middel van een aantrekkelijk en kwalitatief collectie- en presentatiebeleid en daarin wordt gesteund door fondsen, bedrijfsleven en andere subsidiënten. In een speciaal voor dit doel ontworpen gebouw gaan kunstgenot, éducation permanente en publieksvriendelijkheid samen in een missie die wordt uitgedragen door een omvangrijke groep van goed opgeleide vrijwilligers die onder leiding staat van een kleine professionele staf. In relatie tot dit streven organiseert het museum tal van andere culturele activiteiten waarmee het zich een bijzondere plaats heeft verworven.

‘Het leven is eindig maar beelden zijn blijvend. Schenk uw nalatenschap aan Museum Beelden aan Zee’

Anonieme verzamelaars

Waarom nalaten aan
Museum Beelden aan Zee

De collectie en de tentoonstellingen van museum Beelden aan Zee zijn uniek in Nederland en van zeer hoge kwaliteit. Het museum wil zijn bijzondere collectie hedendaagse beeldhouwkunst blijven uitbreiden. Beelden die het museum graag wil verwerven, zijn vaak erg kostbaar. Hetzelfde geldt voor de tentoonstellingen. Daarom doet het museum een beroep op particuliere weldoeners om via donaties, schenkingen, nalatenschappen en legaten bij te dragen aan de collectie en het inrichten van tentoonstellingen. Hierbij gaat het niet alleen om grote bedragen, ook kleine bedragen zijn meer dan welkom.

Hoe werkt het?

Wilt u ook een bijdrage leveren aan museum Beelden aan Zee? Dan kunt u overwegen het museum op te nemen in uw testament of u geeft museum Beelden aan Zee een legaat. Museum Beelden aan Zee heeft een ANBI-status. U hoeft daarom over uw nalatenschap geen erfbelasting af te dragen. Zo komt uw nalatenschap volledig ten goede aan museum Beelden aan Zee. Wij stellen elke gift op prijs, van klein tot groot.

Neem contact met ons op

Contact met ons

Voor vragen over nalaten aan Museum Beelden aan Zee
kunt u contact opnemen met:

Jacquelien van Schaik

vanschaik@beeldenaanzee.nl

0621877838